"En büyük bilgelik şu andan zevk almayı hayatın en büyük amacı kılmaktır, Çünkü tek gerçek budur, başka her şey düşünce oyunudur. Ancak bunun en büyük budalalığımız oldugunu da söyleyebiliz, çünkü yalnızca kısa bir süre için var olan ve bir rüya gibi kaybolan içinde bulunduğumuz bu an asla ciddi bir çabaya değmez." #Arthur Schopenhauer

SAHİPKIRAN - BÖLÜM 30 ( İHANET)


BᅱLᅵM 30

￝stapha nihayetinde kutuyu da yan�na alarak ormanda ara￾t�rmas�na ba￾lad�. ᅦok az bir sre sonra ᅱkzn ￧ekirde￰ini almad�￰�n� fark ederek kfr etti, Shizukuyu atlatmak i￧in acele etti￰i i￧in ￧ekirde￰i alamam�￾t�. Fakat ￾imdi bir Tilki Di￾li Gorile rastlam�￾t�. Bu canavar 1. Alemin 9. Seviyesinde idi, ￶zelli￰i ise gcyd. ᅱkz kadar olmasa da savunmas� ￧ok yksekti ama gc ondan daha fazla idi, ve daha ￧evikti, ayr�ca daha ak�ll�yd�. K�sacas� teke tek bir d￶v￾te ￧ok tehlikeli idi. ᅱ￰rencilerin ᅱkzden nefret etme sebebi tehlikeli olmas� de￰il, zarar vermenin ￧ok zor olmas� idi. Birka￧ ki￾i birden ancak zarar verebiliyorlard�, bu yzden o ￶kz kimse sevmez ve kar￾�la￾mak istemezdi ancak tehlikeli de￰ildi, fakat bu goril ger￧ekten tehlikeli idi. Tek ba￾�na sald�rmaya ￧al�￾an ￶￰rencilere pek rastlan�lmazd�. Ancak goril ￧ok agresif oldu￰u i￧in birisini g￶rnce hemen sald�rmaya ba￾lard�. Nitekim ￶yle de oldu.
Ghaaaar!!!! (Ben ve lanet olas� mthi￾ ses efektlerim)
Goril ￶fke ile ￝staphan�n zerine ko￾maya ba￾lad�. ￝stapha da onun zerine ancakナ
Laaaaaaaaaaaaaaan!!!!
￝staphan�n a￾�r� yksek hayk�r�￾� zerine goril bir an korktu ve.. ka￧maya ba￾lad�. Kar￾�s�ndaki insan�n, insan k�l�￰�nda bir ￾eytan oldu￰unu d￾nerek ka￧maya ba￾lad�.
''Bu da ne?''
￝stapha ￾a￾k�na d￶nd, b￶yle bir ￾ey normal miydi?
''O da ne?''
Az ￶nce el birli￰iyle 1. Alemin 8. Seviyesinde olan Kurba￰a Sincab� yenen 4 ￶￰renci bir anda kafas�n� ￧evirince ko￾an bir goril g￶rdler. Ancak as�l ￾a￾�rt�c� olan onun pe￾inden ko￾an ￶￰renci idi, evet bir ￶￰renci, Tilki Di￾li Gorilin pe￾inden ko￾uyordu. Ancak ￝staphan�n ne olur ne olmaz diye asl�nda normal h�z�n�n sadece ufak bir k�sm�yla ko￾tu￰unu bilseler as�l o zaman a￰�zlar� a￧�k kal�rd�.
''Shinomiya, ben do￰ru mu g￶ryorum?''
''Evet Shiya, ayn� ￾eyi g￶ryoruz.''
''Machel, Suzu sizde mi g￶ryorsunuz?''
''Bir gorili kovalayan bir adet ￶￰renciden bahsediyorsan evet ayn� ￾eyi g￶ryoruz.''
Shiya Shinomiyan�n, Suzu ise Machelin k�z arkada￾lar� idi, ayr�ca DᅱRDᅵDE birbirini tan�yordu bu yzden bu yar�￾maya beraber kat�lmay� d￾nm￾lerdi, ancak onlara hepsinin yaln�z olmas� gerekti￰i s￶ylenince hayal k�r�kl�￰�na u￰ram�￾lard�. Yine de kader onlar� b�rakmam�￾, tesadfen gezerken birbirlerine rastlam�￾lar�, normalde ￶￰rencilerin bir arada gezmesi yasakt�r ancak bir canavarla kar￾�la￾�nca bu yasak de￰ildir, ￧nk tek ba￾lar�na yenemeyecekleri canavarlardan burada srsyle vard�.
Bu yzden bir araya geldiklerinde kar￾�lar�na bir de Kurba￰a Sincap ￧�k�nca ￧ok sevinmi￾tiler, bu sincab�n ￧ok fazla ￶zelli￰i olmasa da en korkutucu yan� a￰z�ndan f�rlatt�￰� zehri idi. Bu zehir yznden ￶￰renciler aras�nda pek sevilmeyen bir hayvand�. Zehrinin ￶zelli￰i ise ￶ldrmekten ziyade fel￧ b�rakmakt�. Fel￧ olduktan sonra ise sincap sald�rmasa dahi ba￾ka canavarlar sald�rabilirdi, e￰er bir goril sald�rsayd�, ￶lm ka￧�n�lmazd�. Hep beraber canavar� yendikten sonra gururla alacaklar� ￶dl d￾nrlerken kar￾�la￾t�klar� manzara, onlar� ￾ok etmi￾ti.

(Belki de gitmesine izin vermeliyim. ￞u anda elimde hi￧ ￧ekirdek yok ama can� i￧in ka￧arken kendimi k￶t hissediyorum)
￞u anda ￝stapha Gorile b�rakmak hakk�nda d￾nyordu, evet belki elinde henz ￧ekirdek filan yoktu ama ne olursa olsun can� i￧in ka￧an bir canl�n�n pe￾inden bu ￾ekilde gitmek ona a￰�r geliyordu. En sonunda pe￾ini b�rakt�, henz zaman vard� ve ormanda daha g￧l canavarlar bulabilirdi.
Grakkh!!
Fakat hemen sonras�nda, g￶kten bir ￾ey inip gorili kald�rd�. Dikkatli bak�nca bunun kutuyu d￾ren Kara G￶zl Kartald�, gorili kapt�￰� gibi g￶kyzne ka￧�rd�.
''Lanet, tam da insanl�k i￧in iyi bir ￾ey yapt�m diye d￾nyordu, yav￾ak ku￾.''
Ancak ￝stapha onun gitti￰ini d￾nmekle hata ediyordu, bu devasa ku￾ gorili ￧ok k�sa srede yedikten sonra tekrar a￾a￰� inmi￾ti, bu sefer gitti￰i yer Kurba￰a Sincapt�. Henz Sincab�n yan�ndan ayr�lmam�￾ olan ￶￰renciler donakald�lar. Kar￾�lar�nda devasa bir kartal varken ￾a￾k�nl�kla ona bak�yorlard�. Onlara ormanda canlar�n�n tehlikede olmayaca￰� s￶ylenmi￾ti, ayr�ca ￶￰retmenlerde srekli onlar� kontrol edecekti. Buradaki en g￧l canavar bile 2.Alemin henz ba￾�ndayd� ve kesinlikle ￧ok yava￾ bir hayvand�, ancak bu canavardan ᅱkzden korkuldu￰u kadar korkulamamas�n�n sebebi, ona nerdeyse rastlama ￾ans�n�n olmamas� idi. Son 20 y�ld�r hi￧bir ￶￰renciye denk gelmemi￾ti, bu yzden neye benzedi￰i hakk�nda bile farkl� dedikodular vard�. Bu yzden onunla kar￾�la￾acaklar�n� d￾nmeden rahatl�kla hareket ediyorlard�, FAKAT bugn kar￾�lar�nda ￧ok korkun￧ bir ￾ey vard�.
Asl�nda elbette ne kadar kontrol ederlerse etsinler g￶kyzn de mesken tutamazlard� ya. G￶kyznden gelen canavarlar� engellemenin ￧ok fazla bir yolu yoktu, zira u￧an canavarlar insanlara da pek sald�rmazlard�, vah￾i canavar etini severlerdi. Hele de bu kartal gibi devasa olanlar insan gibi ￾eylerle pek ilgilenmez hatta tad�n� bile be￰enmezlerdi, ancak bugn yemeye geldi￰i sincab�n bu insanlar taraf�ndan ￶ldrlm￾ oldu￰unu g￶rnce vah￾ile￾ti. E￰er sincap ya￾�yor olsayd� belki onlar� b�rak�rd� lakin sincap ￧oktan ￶lm￾t. Le￾ yiyen kanatl�lar kargalar filand�, nas�l olurda kendi yeti￾imine sahip olan gururlu bir kartal le￾ yerdi? Bu ona apa￧�k bir hakaretti. Bu insanlar� yemse bile onlar� cezaland�rmas� gerekiyordu, t�pk� daha ￶nce kar￾�s�na ￧�kan ilgin￧ insan gibi canavar� ona teslim etmeleri gerekiyordu. Ne olursa olsun sonu￧ta ku￾ ku￾tur. Oturup insan gibi uzun uzad�ya d￾nmeleri i￧in yeti￾imlerinin daha yksek olmas� gerekirdi, t�pk� derin kanyondaki anne ku￾ gibi.

''L-ltfen bize zarar verme.''
Machel ￧oktan titremeye ba￾lam�￾t�, sadece ￧ocukluk arkada￾� ve ayn� zamanda k�z arkada￾� olan Suzu ￧ok istiyordu diye onunla akademiye girmi￾, yeterlilik g￶sterince de kabul edilmi￾ti. Asla b￶yle tehlikeli bir durumla kar￾�la￾aca￰�n� d￾nmemi￾ti, asl�nda zaten korkak birisiydi ancak ￾u anda neredeyse alt�na yap�yordu, onun gibi birisini sadece bu ku￾un bykl￰ bile korkutmaya yeterdi, yeti￾imciler kar￾�s�ndaki ki￾inin yeti￾imleri tahmin edebilirdi lakin bu e￰er birbirlerine yak�n seviyedeyseler ge￧erliydi, e￰er ararl�nda fark varsa yksek seviyede olan d￾k olan�n yeti￾imini g￶rebilirken d￾k seviyede olanlar yksektekilerin yeti￾imini g￶remezdi. Buna ra￰men kar￾�dakinden bir ￾eyler hissedebilirdi, Korku gibi. Yeti￾imi ne kadar yksekse o kadar bask� ve korku hissederdi. Zaten korkak birisi olan Machel ise, di￰er arkada￾lar� bile korkudan titrerken ondan bahsetmeye gerek yoktu. 4. Alemde olan bir ￾eyin gc buydu.

''Burada ne oluyor ?''

Ku￾a g�c�k kapt�￰� i￧in onu takip eden ￝stapha en sonunda bir yere indi￰ini g￶rnce yan�na yana￾m�￾t�, uzaktan olaylar� izlerken yerde bir hayvan cesedi g￶rd. Ard�ndan ise 4 tane ￶￰rencinin korkmu￾ halde kartala do￰ru bak�nd�klar� g￶rd, korkudan ka￧mak bile ak�llar�na gelmiyordu ancak isteseler de ka￧amazlard� zaten. Yine de ormandaki a￰a￧lar yer yer s�k�la￾�yordu, e￰er dzgn bir ￾ekilde ve planla ka￧sayd�lar ku￾a muhtemelen ￶￰retmenlerden birisi varl�￰�n� fak edip gelene kadar engel olabilirlerdi, tabii ki canlar� s￶z konusuyken bunlar ak�llar�na gelmemi￾ti. ￝stapha ise ￶￰rencilerin ￶lmesini istemedi￰i i￧in onlar� izlemeye ba￾lam�￾t�, evet onlar� yaln�z b�rakamazd� ancak ￶ylece gcnn ortaya ￧�kmas�na da izin veremezdi.
''Dur bir dakika, ya Shizukunun verdi￰i t�ls�m� kullan�rsam, hemen gelecektir de￰il mi?''
￝stapha uzun uzad�ya d￾nmedi, t�ls�m� ￧�kard�, tam par￧alayacakt� ki.
Splash!
Shiya ve Machel ceplerinden bir yzk ￧�kar�p ku￾a do￰ru tuttular, kartala do￰ru mavi bir �￾�k gitti.
''ᅵ-ᅵ-zgnm Shiya, ￧ok zgnm, ltfen beni affet.''
Ard�ndan ￧ocuk bir t�ls�m� aya￰�na yap�￾t�r�p ko￾maya ba￾lad�, h�z� kendi seviyesindeki birisi i￧in ok fazlayd�

TILSIMLAR
Bunlar insanlar�n kulland�￰� ￾eylerdi, ani patlama yap�p kar￾�dakine zarar verenler, vcuda yap�￾t�r�l�p, gc, h�z� ya da dayan�kl�l�￰� artt�ranlar. Her trden par￾￶men vard�. Bu ￧ocuklar ise zengin olduklar� i￧in ￧ok pahal� olan par￾￶menlerden alabilmi￾lerdi, bu ￧e￾it bir par￾￶men her ne kadar 1. Kalite olmasa da en az�ndan s�radan bir ailenin 4-5 ayl�k gideri kadar ederdi. Machel ve Shinomiya ise ￧ocukluklar�ndan beri hi￧ yokluk ￧ekmemi￾ ve varl�k g￶rm￾lerdi, Machelin babas� bir Dkt. Shinomiyan�n babas� ise nl bir doktor. ᅦocukluklar�ndan beri hep Shiya ve Suzu ile bym￾lerdi. Machel Suzuya a￾�k olurken Shinomiya da Shiya ya a￾�k olmu￾ ve kar￾�l�k g￶rm￾lerdi, e￰er sakin kafayla d￾nebilseler asl�nda ne kadar korksalar da ikisi de sevdikleri ve kendilerini bu kadar seven k�zlar� b�rak�p gitmezdiler, ne yaz�k ki durum onlar i￧in ￧ok korkutucu oldu￰u i￧in sadece canlar�n� d￾nerek ka￧m�￾lar ve sonradan ￧ok pi￾man olacaklar� bir i￾ yapm�￾lard�. Suzu ve Shiya ise art�k ka￧salar bile kurtulamayacaklar�n� biliyorlard�, sadece ku￾a yem olabilirlerdi. Ancak deli gibi sevdikleri adamlar, kendilerinden ￧ok gvendikleri adamlar taraf�ndan ihanete u￰ramalar� onlar� daha ￧ok yaralam�￾t�. Art�k canlar�n�n derdine ￧ok da d￾myorlard�, o kadar evlilik planlar�, ￧ocuk planlar� yapt�klar� ki￾ilerナ

Splash!
Splash!
Splash!

''Asla terk etmeyeceksin, belki yanl�￾ yapabilirsin, belki yanl�￾ yapabilir. Hatta ￧ok daha k￶tsn, yzne tkr, yzne ile bakma, ama ne yaparsan yap, terk etmeyeceksin!''

K�zlar sesin geldi￰i tarafa bak�nca boylu poslu, yak�￾�kl� ve niforma giyen bir ￧ocu￰un onlara do￰ru yznde sinirli bir ifade varken yrd￰n g￶rdler. Yrrken bir yandan da konu￾uyordu.
''Ne bi￧im bir erkek kendisine s�rt�n� d￶nm￾ bir k�z� b￶yle kolayca b�rak�p ka￧abilir? Ne tr bir ￾erefsiz bunu yapabilir, kafay� yiyece￰im.''
En sonunda k�zlar�n yan�na geldi, asl�nda kartal insanlar ka￧arken onlara sald�racakt� bile ancak ard�ndan daha ￶nce g￶rd￰ ￝LG￝Nᅦ insan tekrar gelmi￾ti, bu yzden 2 insan� umursamad� ve beklemeye ba￾lad�.
''S-sen kimsin?''
Suzu ya￾l� g￶zlerle konu￾maya ba￾lad�. Ate￾ k�rm�z�s� sa￧lar� da￰�n�k bir ￾ekilde sark�yordu, deniz mavisi g￶zlerinden de ya￾lar szlyordu, bu k�z birazda olsa Ling Minge benziyordu.
''Ad�m ￝stapha Kavihand, ben de sizin gibi test i￧in buraya geldim. Merak etmeyin, size bir ￾ey olmas�na izin vermeyece￰im.''
''N-nas�l yani?''
Shiya ￾a￾k�nl�kla sordu, onunda g￶zlerinde ya￾lar vard�. Biraz ￶nce ne olursa olsun, iyi gnde k￶t gnde beraber olacaklar�na s￶z verdikleri adamlar onlar� b�rak�p ka￧m�￾t� ancak hi￧ tan�mad�klar� bu ￧ocuk onlar� koruyaca￰�n� s￶ylyordu. Buna inanamad�lar.
''Neden, enden bizi koruyacaks�n ki, ne isteyeceksin?''
Kar￾�l�￰�nda bir ￾ey isteyecekti illaki.
''Hi￧bir ￾ey gzellik, sadece o zibidilerin sizi b�rak�p ka￧mas� ￧ok zoruma gitti, insan sevdi￰ini ne olursa olsun b�rak�p gitmemeli, muhtemelen sizden k￶t ￾eyler isteyece￰imi d￾nyorsunuz. Ancak endi￾elenmeyin, hi￧bir ￾ey istemeyece￰im. Sadece sizi bu durumdan kurtaraca￰�m, ancak daha sonras�nda sizinle ilgilenemem, zaten muhtemelen devam etmek istemezsiniz. Ancak illa ki devam etmek isterseniz size g￶z kulak olurum, beraber gezinmek yasak olsa da kimse bilmezse sorun de￰il, de￰il mi?''
Kar￾�lar�ndaki bu gen￧ yzsnde muhte￾em bir tebessmle onlara bunu sorarken t�pk� cennetten inmi￾ bir ￾￶valyeye benziyordu, iki k�z da birden kanlar�n�n kaynad�￰�n� hissetti. Bu ￧ocuk ￧ok yak�￾�kl�yd�.
Normalde ￝stapha zaten ￧ok yak�￾�kl� idi, ancak ￾u anki durumda beyaz atl� prens gibi ￶nlerine dikilip bu laflar� s￶yleyince onun gzelli￰i k�zlar�n g￶znde ba￾ka bir seviyeye ￧�km�￾t�, ￾u anda onlar i￧in ￝stapha muhtemelen yeryzndeki en yak�￾�kl� erkekti.
''Neyse, ￶nce sizinle bir antla￾ma yapmam gerekiyor, bu canavar� belki halledebilirim ancak sizin de burada g￶rd￰nz hi￧bir ￾eyi anlatmaman�z gerekiyor tamam m�? E￰er anlat�rsan�z ba￾�m ￧ok fena derde girebilir.''
''Ger￧ekten hi￧bir kar￾�l�k beklemeden mi bizi kurtaracaks�n?''
Shizu olanlara inanamad�￰� i￧in tekrar ￾a￾k�nl�kla sordu.
''Elbette, iki tane gzel k�z�n b￶ylece ziyan olmas�na izin veremem de￰il mi? Ya￾�n�z ka￧?''
''19.''
Bu sefer Suzu cevaplad�.
''Demek akademiye gelmek i￧in beklediniz ha.''
￝nsanlar akademilere yaln�zca 20 ya￾�na kadar girebiliyorlard�, ondan sonra ne kadar yetenekli olursan�z olun al�nmazd�n�z.(Daha ￶nce bahsetmi￾ miydim?) Bu k�zlar da 19 ya￾�ndayd�, yani 1 y�l daha girmeselerdi bir daha giremeyeceklerdi.
''Evet, biz ￧ok istedi￰imiz i￧in geldik, ailelerimiz ￧ok fakir. Sevgililerimizin aileleri ise zengin, bizi kabul etmezdiler, bu yzden e￰er yeti￾imci olursak de￰erimiz artar ve kabul ediliriz dedik ancakナ.''
(Ancak sizi b�rak�p ka￧t�lar ha, ￾erefsizler, sizin i￧in bu kadar u￰ra￾an k�zlar� nas�l b�rak�p gidersiniz.)
''Anlad�m, ltfen g￶zlerinizi kapat�n, merak etmeyin ￧ok k�sa srecek.''
K�zlar ￾u an dediklerine kar￾� gelme lksleri olmad�￰� i￧in itaatkarca g￶zlerini kapatt�lar.
￝stapha da ku￾a do￰ru h�zl�ca yrmeye ba￾lad�.
''Dediklerimi muhtemelen anlamazs�n ancak niyetimi anlayabilirsin, k�sa kesece￰im, ya bu ￧ocuklardan vazge￧ersin ya da can�ndan aslan�m.''
Kartal kar￾�s�ndaki insan�n s￶zlerini anlamasa da ondan gelen yksek miktardaki ￶ldrme niyetini hissetti, kendisinin ￧ocuklara verdi￰i bask�dan ￧ok daha beterini ￾imdi bu ￧ocuk ona veriyordu, stelik ondan hi￧bir g￧ k�r�nt�s� hissetmemsine ra￰men, ku￾ ￧ok basit d￾nd￰ i￧in g￧ hissedememesinin sebebinin ￧ocu￰un yeti￾iminin ￧ok yksek olmas� oldu￰unu d￾nd. ￝nsan� k�zd�rmak iyi bir fikir olmayaca￰�ndan hemen kanatlar�n� a￧�p ka￧t�.
￝stapha ￧ok ￾a￾�rd�, kanl� bir d￶v￾ olaca￰�n� d￾nm￾t, k�zlara da bu yzden g￶zlerini kapamas�n� s￶ylemi￾ti ancak ku￾ tehlike hissedince ka￧�p gitmi￾ti, t�pk� kendinden g￧l bir hayvanlar kar￾�la￾an bir hayvan gibi. O da k�zlar�n yan�na d￶nmeye karar verdi. Asl�nda ￾u anda sadece k�zlara s￶yledi￰i laf� d￾nyordu, isterseniz beraber tak�lal�m tarz�, ancak kendisi ka￧�nabilse de k�zlar yeti￾imi olan ki￾ilerdi, onlar� nas�l ￶￰retmenlerden saklayabilirdi ki?
''K�zlar g￶zlerinizi a￧abilirsiniz, her ￾ey ge￧ti.''
K�zlar g￶zn a￧t�￰�nda kartal�n ￧oktan gitmi￾ oldu￰unu g￶rdler, etrafta kan lekesi de yoktu.
''Ne oldu?''
''Galiba yapacak daha iyi i￾leri vard�, gitmeye karar verdi. Art�k rahatlayabilirsiniz. Eee, ne yapmak istersiniz?
K�zlar ￾a￾k�nl�kla birbirlerine bak�yorlard�.

 

BU SIRALARDA EL￝ZABETH￝N EV￝

''Anne, abi geri d￶nmeyecek mi? Onu ￧ok ￶zlemeye ba￾lad�m, uwuwuwuwu, anne, ￧ok korkuyorum.''
''Merak etme Shion, abiye bir ￾ey olmayacak. Tamamen iyi bir ￾ekilde geri d￶necek.''
''Ama Shion ￧ok endi￾eli, abi hemen d￶nmeli.''
''Ama abinin yapacak i￾leri var Shion yoksa o da seni g￶rmeyi ￧ok istiyor.''
''Ger￧ekten mi?''
''Tabii ki Shion, unuttun mu, abi senin dnyan�n en gzel k�z� oldu￰unu s￶yledi. Hat�rl�yorsundur umar�m.''
''Mnnn, hat�rl�yorum, abi benim en gzeli oldu￰umu seninde en gzel ikinci oldu￰unu s￶yledi.''
''Bak, abi seni b�rak�p gitmeyecek. ￞imdi git ve uyu tamam m�? Abinin d￶nmesi ￧ok uzun srmeyecek.''
''Anlad�m anne, ehehe, iyi geceler.''
Shion ne￾eyle yata￰�na gitti, ￝satphan�n bulundu￰u ormanda henz gece olmam�￾t� ancak buradan ￧ok ta uzak olmamas�na ra￰men burada ak￾am olmu￾tu bile. Birka￧ gndr etrafta ￝stapha olmad�￰� i￧in, Shion ￧ok huzursuz davran�yordu, Elizabet ise onun i￧in endi￾eleniyordu, ancak endi￾elendi￰i tek ki￾i o de￰ildi, ￝stapha i￧in de endi￾eleniyordu. Buna ra￰men k�z�na her daim iyi davranaca￰�na, dzgn bir anne olaca￰�na, kendi annesi gibi bir, rezil olmayaca￰�na yemin etmi￾ti.
Ancak, ￝staphay� da bir an olsun unutam�yordu.
''￝stapha, Shionu rahatlatmaya ￧al�￾sam da ben de ￧ok huzursuzum, sana bir ￾ey olmad� de￰il mi? ￝yisin de￰il mi? Seni ￧ok ￶zledim, sana en ara b￶yle tutuldum bilmiyorum, sadece kollar�na uzanmak istiyorum, seni istiyorum.''
Hafif ya￾l� g￶zleriyle m�r�ldand�ktan sonra o da Shionun yan�na gitti.
BU SIRALARDA ￞EHR￝N B￝R YERLER￝NDE

￞u anda 2 tane g￶lge yan yana duruyor yere do￰ru bak�yordu.
''Buras� oldu￰una eminiz de￰il mi Lili?''
''Elbette, lanet ku￾ hazineyi gelip buradan alm�￾, buraya kadar geldi￰imize g￶re de i￾in ￧o￰u bitti say�l�r, ￾imdi o han￧eri nereye g￶trd￰n ￶￰renmemiz gerekiyor. ￞ansl�y�z ki yeti￾im izleri kaybolmam�￾, hala ku￾un nereye gitti￰ini bulabiliriz.''
ARDINDAN YOLA ᅦIKTILAR. OKULA DO￐RU

BᅱLᅵM B￝TT￝. TEKRAR ED￝YORUM YORUM YAZMAYI VE ABONE OLMAYI UNUTMAYIN. BᅱLᅵMLE ￝LG￝L￝ YORUM VE ELE￞T￝R￝LER￝N￝Z SADECE DAHA GᅵZEL BᅱLᅵMLER￝N GELMES￝N￝ SA￐LAR BA￞KA B￝R ￞EY DE￐￝L. BU YᅵZDEN ᅵ￞ENMEY￝N YORUM ATIN. ᅵ￞ENEN￝N ᅦOCU￐U OLMAZ.

MANGA ᅱNER￝S￝
GAME OBU FAM￝L￝A

KONUSU: ᅵVEY ANNES￝ VE 2 ᅵVEY TEYZES￝YLE B￝RL￝KTE BA￞KA B￝R DᅵNYAYA G￝DEN L￝SEL￝ BA￞ KARAKTER￝N ASLINDA MᅵTH￝￞ TA￞AKLI ᅦIKMASI KONULU ( HAREM VAR ECCH￝ VAR A￞K VAR HER ￞EY VAR, MᅵKEMMEL SER￝D￝R(KRAL￝ᅦEYE ᅦAKMA B￝LEM VAR HA) )
L￝NK: https://mangakakalot.com/manga/game_obu_familia_family_senki

 
Yorumlar


Giriş Yap

Duyurular

Popüler Seriler

Against The God
Against The God
Beğeni Sayısı: 1183

King of Gods
King of Gods
Beğeni Sayısı: 1032

Tales of Demons & Gods
Tales of Demons & Gods
Beğeni Sayısı: 857

True Martial World
True Martial World
Beğeni Sayısı: 799

Emperor’s Domination
Emperor’s Domination
Beğeni Sayısı: 680

I Shall Seal The Heavens
I Shall Seal The Heavens
Beğeni Sayısı: 629

Martial God Asura
Martial God Asura
Beğeni Sayısı: 622

Coiling Dragon
Coiling Dragon
Beğeni Sayısı: 594

Swallowed Star
Swallowed Star
Beğeni Sayısı: 538

Terror Infinite
Terror Infinite
Beğeni Sayısı: 514

Popüler Orjinal Seriler

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 323

KAREN
KAREN
Beğeni Sayısı: 204

Altı Medeniyetin Dünyası
Altı Medeniyetin Dünyası
Beğeni Sayısı: 188

GÖKYÜZÜ İMPARATORU
GÖKYÜZÜ İMPARATORU
Beğeni Sayısı: 175

Yıldızlar Kralı
Yıldızlar Kralı
Beğeni Sayısı: 142

DİPTEN EN TEPEYE
DİPTEN EN TEPEYE
Beğeni Sayısı: 136

Lord Of The Demons
Lord Of The Demons
Beğeni Sayısı: 114

Acemi Ölümsüz
Acemi Ölümsüz
Beğeni Sayısı: 112

SAHİPKIRAN
SAHİPKIRAN
Beğeni Sayısı: 94

Mavi Elma
Mavi Elma
Beğeni Sayısı: 70

Site İstatistikleri

  • 14113 Üye Sayısı
  • 420 Seri Sayısı
  • 18867 Bölüm Sayısı


creator
manga tr